About us

บริษัท ซีนิท แอสเซท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบรับการเจริญรุดหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การดำเนินงานทีม ผู้บริหาร “หมู่บ้าน วี ไอ พี โฮม” และ “หมู่บ้าน Zentara Ville”

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนบันทึกความสาเร็จ ที่สามารถสร้างบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ด้วยยึดมั่นนโยบายในการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบโครงการ เพื่อสร้างความ ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความหลากหลายของรูปแบบโครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และผู้อยู่อาศัย หลายระดับ โดยสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการรองรับการขยายตัวของเมืองและการย้ายถิ่น

จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของทีมงานที่มีคุณภาพ “The Houze Condominium” และ “The Hugz Mall” จึงกำเนิดขึ้นมา ภายใต้แนวคิด “KhonKaen Urban Chill” ครบทุกสิ่งที่ชีวิตเมืองต้องการ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตเมืองของคนขอนแก่นอย่างแท้จริง บนทำเลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น

ความมุ่งมั่นและการดำเนินงานอย่างตั้งใจเพื่อช่วยให้การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนขอนแก่นเป็นไป อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทางทีมงานมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านรูปแบบและโครงการ คุณภาพ เพื่อเติมเต็มดุลยภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของชาวขอนแก่นต่อไป

Developer